حمل و نقل هوشمند و نقش آن در کیفیت زندگی شهری

حمل و نقل هوشمند و نقش آن در کیفیت زندگی شهری
۳۰ خرداد ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸ پرینت گرفتن از این مقاله

به گزارش BACpress،اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ‌ﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎن های ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) به اوایل دهه ۹۰ میلادی می‌رسد که در کشورهای توسعه یافته، از همان زمان شروع به مطالعه طراحی و گسترش این سیستم ها نموده اند با توجه به توسعه سیستم های مختلف حمل و نقل زمینی و افزایش تقاضای سفر به صورت تصاعدی و مشکلات عرضه، شاخه های مختلف ( ITS) توانسته اند، تاثیرات بسیار مطلوبی در حل چالشهای حمل و نقل برای دولتها فراهم می آورد.

سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) چیست؟

به بیان ساده حمل و نقل هوشمند (ITS) به سیستمهایی گفته می شود که با بهره گیری از اطلاعات، ارتباطات و تکنیکهای کنترل ، به جریان حمل و نقل کمک می کنند. ابزارهایITS  دارای سه ویژگی اساسی و محوری می باشند که عبارتند از: اطلاعات، ارتباطات، تلفیق و انسجام ،که این سه ویژگی به مجریان امر حمل و نقل و مسافران کمک می کند تا تصمیمات بهتر و هماهنگ تری را اتخاذ کنند. در صورت اجرای صحیح ، ابزارهای ITS  باعث صرفه جویی در زمان و نجات جان انسانها می شوند و کیفیت زندگی و محیط زیست را افزایش داده و بهره وری از فعالیت های تجاری را بهبود خواهند بخشید. این اهداف در تمام دنیا قابل دستیابی است هر چند تقدم اجرای آنها ممکن است برای هر منطقه متفاوت باشد.

سیستم حمل و نقل هوشمند

سیستم حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل هوشمند (ITS) و سیستم خدمات کاربران

کشورهایی که برنامه های سیستم حمل و نقل هوشمند را تجربه کرده اند به اجماع کلی در خصوص کاربردهای ممکن این سیستم رسیده اند که به آن خدمات کاربران گفته می شود. کاربرانITS  را اداره کنندگان شبکه راهها ، تأمین کنندگان خدمات حمل و نقل، مسافران و صاحبان ناوگانهای حمل و نقل تشکیل می دهند .تأمین بعضی از این خدمات به تصمیمات و سیاستگذاری در خصوص آنها بستگی دارد.

برای مثال با استفاده از سیستم حمل و نقل هوشمند می توان مقررات ترافیکی را که به وسیله پلیس یا مراجع انتظامی مربوطه اعمال می شود را ساده تر نمود، اما تحقق و اجرای آن نیاز به سیاستگذاری دارد . البته بایستی به خاطر داشت که برآیند استفاده گروهی از این خدمات به مراتب بیشتر است و این خدمات کمتر به تنهایی استفاده شده و ترجیحاً تعدادی از آنها با هم بکار می روند. علاوه بر این سیستم حمل و نقل هوشمند به هیچ وجه به معنای ماشینی شدن محض نیست ، هرچند که کاربرد وسایل نقلیه اتوماتیک یکی از موارد سی و دوگانه خدمات کاربران به شمار می رود. بنابراین نیروی کار انسانی باز هم در تمامی مراحل انجام و اجرای دارای اهمیت می باشد.

چون مجموعه خدمات کاربران ITS گسترده است ، تصمیم گیران دارای قدرت انتخاب وسیع و گسترده ای در اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم برای حل مشکلات حمل و نقل هستند. قابل انعطاف بودن سیستم های حمل و نقل هوشمند، این امکان را به مجریان و مسؤولین امر می دهد که بهترین راهکار را در خصوص رفع نیازهای محلی انتخاب کنند. بنابراین متخصصان امر حمل و نقل در بهترین جایگاه برای تصمیم گیری قرار دارند تا ”سیستمهای حمل و نقل هوشمند“را بکار گیرند.

ارسال دیدگاه

اطلاعات شما در امنیت کامل خواهد بود! آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.