pire mard

هوشمندسازی به سبک لندن

شهر هوشمند سرمایهگذاری برای افزایش فراگیری دیجیتالی !

زمانیکــه در ســال 2016، صــادق خــان بــه عنــوان شــهردار ایــن شــهر انتخــاب شــد، اعلام کــرد کــه بازنگری‌هایــی در چشــم‌انداز شــهر هوشــمند انجــام خواهــد شــد بــا ایــن هــدف کــه از منافــع اقشــار آســیب‌پذیر جامعــه نیــز حمایــت شــود.

در مجمــوع، برنامه‌هــای جدیــد و چشــم‌انداز 2020 لنــدن هوشمند همگــی بــر فراگیــری دیجیتالــی متمرکــز هســتند و ایــن موضــوع، مؤلفــه اصلــی در اســتراتژی ایــن چشــم‌انداز در شهر هوشمند محســوب می‌شــود.

شــهردار لنــدن، برنامــه‌ای را تحــت عنــوان «مشــارکت همگانــی بــرای هوشــمندتر کــردن لنــدن36» راه‌انــدازی کــرده اســت کــه نقشــه راه تبدیــل شــدن شــهر لنــدن بــه هوشــمندترین شــهر دنیــا می‌باشــد. ایــن نقشــه راه در اصــل یــک طــرح جامــع انعطاف‌پذیــر بــرای دیجیتالی‌ســازی شــهر لنــدن محســوب می‌شــود.

  • ســرویس‌های شــهری مختلــف از ســازمان حمل‌ونقــل شــهری لنــدن تــا ســرویس سلامت.
  • بهداشــت عمومــی پرداختــه شــده اســت. همچنیــن، همــکاری کارآمدتــر بــا فعالان حــوزه فنــاوری، دانشــگاه‌ها و ســایر شــهرها نیــز در ایــن طــرح مــورد توجــه بــوده اســت.
لندن هوشمند

شــورای راهبــردی برنامــه «لنــدن هوشــمند37» کــه اعضــای آن، متشــکل از کارشناســان و مدیــران آینده‌نگــر اســت، بــا هــدف پشــتیبانی از رونــد تعییــن چشــم‌انداز، تدویــن اســتراتژی و تحقــق اهــداف شــهر هوشــمند راه‌انــدازی شــده اســت.

همچنیــن، مرکــز فنــاوری و نــوآوری لنــدن نیــز بــرای شناســایی اقدامــات برتــر و اجــرای آنهــا در ســطح شــهر و یکپارچه‌ســازی منابــع و نظــرات کارشناســی در جهــت حفــظ منافــع جمعــی راه‌انــدازی شــده اســت. دیگــر اینکــه بــا نظــارت مســتقیم شــهردار یــک معــاون دیجیتــال 39CDO منصــوب شــده اســت کــه مســئولیت آن، راهبــری رونــد تغییــر و تحــولات دیجیتالــی، بــا تمرکــز بــر مقولــه فراگیــری دیجیتالــی اســت.

شــهرداری لنــدن در ســال 2016، «منشــور فراگیــری دیجیتالــی دولــت مرکــزی» را امضــاء کــرده اســت. هــدف اصلــی ایــن منشــور، ایــن اســت کــه طــی هــر دو ســال، تعــداد افــرادی کــه در ســطح کشــور بــه اینترنــت دسترســی ندارنــد، در حــدود 20 درصــد کاهــش یابــد چنانکــه تــا ســال 2020، همــه جمعیــت انگلیــس بــه خدمــات آن دسترســی داشــته باشــند.

همچنیــن، ایــن شــهر از طریــق ســرمایه‌گذاری‌های چندیــن میلیــون دلاری توانســته اســت کــه ســریع‌ترین وای‌فــای عمومــی رایــگان در انگلیــس را توســعه دهنــد کــه در 150 نقطــه در ســطح شــهر بــرای عمــوم مــردم و بــا ســرعت بــالا در دســترس اســت.

بــر اســاس اســتراتژی «فراگیــری دیجیتالــی» شــهردار لنــدن، بــا اجــرای پروژه‌هــای پایلوت ســعی می‌شــود که به دسترســی همه شــهروندان بــه خدمــات و افزایــش مهارت‌هــای دیجیتالــی پایــه آنهــا کمــک شــود. بــرای مثــال، نتایــج یکــی از ایــن اقدامــات مشــخص کــرد کــه در صــورت دسترســی افــراد بــه تبلت‌هــای مجهــز بــه وای‌فــای در کتابخانه‌هــا یــا مراکــز محلــی و آمــوزش مهارت‌هــای اصلــی دیجیتالــی بــه افــراد، نــرخ شــکاف دیجیتالــی در حــدود 10 درصــد کاهــش می‌یابــد.

برای مشاهده سایر مطالب شهر هوشمند اینجا را کلیک کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.