سالن سبز، راهی برای آشتی مدیران با مدیریت انرژی هوشمند

با توجه به اهمیت و جایگاه مسائل زیست‌محیطی و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، نمایشگاه‌های بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲ تا ۵ اسفند ماه سال جاری

مشاهده بیشتر