بازگشت به صفحه اصلی

گرمایش زمین

گرمایش زمین ،علل پیدایش و تاثیر آن بر زندگی انسان

به افزایش تدریجی حرارت سطح، اقیانوس‌ها و اتمسفر، گرمایش زمین می‌گویند.

مشاهده بیشتر