شیشه هوشمند فناوری جدید در خانه هوشمند

ظاهر شیشه هوشمند می‌تواند با تغییر یک کلید از شفاف کامل به حالت بخارگرفته تغییر کند در حالی که نور می‌تواند از هر دو طرف شیشه عبور نماید.

مشاهده بیشتر