pire mard
مرور دسته‌بندی

شهر هوشمند

تحقق شهر هوشمند پاریس

پروژه شهر هوشمند پاریس یک کار تحقیق و توسعه در مورد ادغام ساختمان های بلند با انرژی افزوده (BEPOS)  است که با همکاری انرژی برای مناطق اطراف آن تولید می شود.…