pire mard
مرور دسته‌بندی

حمل ‌و ‌نقل هوشمند

به گزارش BACpress،اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ‌ﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎن های ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) به اوایل دهه 90 میلادی می‌رسد که در کشورهای توسعه یافته، از همان زمان شروع به مطالعه طراحی و گسترش این سیستم ها نموده اند با توجه به توسعه سیستم های مختلف حمل و نقل زمینی و افزایش تقاضای سفر به صورت تصاعدی و مشکلات عرضه، شاخه های مختلف ( ITS) توانسته اند، تاثیرات بسیار مطلوبی در حل چالشهای حمل و نقل برای دولتها فراهم می آورد.

سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) چیست؟

به بيان ساده حمل و نقل هوشمند (ITS) به سيستمهايي گفته مي شود كه با بهره گيري از اطلاعات، ارتباطات و تكنيكهاي كنترل ، به جريان حمل و نقل كمك مي كنند. ابزارهايITS  داراي سه ويژگي اساسي و محوري مي باشند كه عبارتند از: اطلاعات، ارتباطات، تلفيق و انسجام ،كه اين سه ويژگي به مجريان امر حمل و نقل و مسافران كمك مي كند تا تصميمات بهتر و هماهنگ تري را اتخاذ كنند. در صورت اجراي صحيح ، ابزارهاي ITS  باعث صرفه جويي در زمان و نجات جان انسانها مي شوند و كيفيت زندگي و محيط زيست را افزايش داده و بهره وري از فعاليت هاي تجاري را بهبود خواهند بخشيد. اين اهداف در تمام دنيا قابل دستيابي است هر چند تقدم اجراي آنها ممكن است براي هر منطقه متفاوت باشد.

سیستم حمل و نقل هوشمند
سیستم حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل هوشمند (ITS) و سیستم خدمات کاربران

كشورهايي كه برنامه هاي سيستم حمل و نقل هوشمند را تجربه كرده اند به اجماع كلي در خصوص كاربردهاي ممكن اين سيستم رسيده اند كه به آن خدمات كاربران گفته مي شود. كاربرانITS  را اداره كنندگان شبكه راهها ، تأمين كنندگان خدمات حمل و نقل، مسافران و صاحبان ناوگانهاي حمل و نقل تشكيل مي دهند .تأمين بعضي از اين خدمات به تصميمات و سياستگذاري در خصوص آنها بستگي دارد.

براي مثال با استفاده از سيستم حمل و نقل هوشمند مي توان مقررات ترافيكي را كه به وسيله پليس يا مراجع انتظامي مربوطه اعمال مي شود را ساده تر نمود، اما تحقق و اجراي آن نياز به سياستگذاري دارد . البته بايستي به خاطر داشت كه برآيند استفاده گروهي از اين خدمات به مراتب بيشتر است و اين خدمات كمتر به تنهايي استفاده شده و ترجيحاً تعدادي از آنها با هم بكار مي روند. علاوه بر اين سيستم حمل و نقل هوشمند به هيچ وجه به معناي ماشيني شدن محض نيست ، هرچند كه كاربرد وسايل نقليه اتوماتيك يكي از موارد سي و دوگانه خدمات كاربران به شمار مي رود. بنابراين نيروي كار انساني باز هم در تمامي مراحل انجام و اجراي داراي اهميت مي باشد.

چون مجموعه خدمات کاربران ITS گسترده است ، تصميم گيران داراي قدرت انتخاب وسيع و گسترده اي در اتخاذ تمهيدات و اقدامات لازم براي حل مشكلات حمل و نقل هستند. قابل انعطاف بودن سيستم هاي حمل و نقل هوشمند، اين امكان را به مجريان و مسؤولين امر مي دهد كه بهترين راهكار را در خصوص رفع نيازهاي محلي انتخاب كنند. بنابراين متخصصان امر حمل و نقل در بهترين جايگاه براي تصميم گيري قرار دارند تا ”سيستمهاي حمل و نقل هوشمند“را بكار گيرند.

تولد یک زیر ساخت هوایی هوشمند شهری

دو شرکت مستقر در انگلیس Urban-Air Port و Hyundai Air mobility، اعلام کرده‌اند که با هدف خلق یک زیر ساخت هوایی هوشمند purpose-built، چندکارکردی و با قابلیت…

حمل و نقل هوشمند در خدمت سامورایی ها

ژاپن در حال پیشبرد طرح هایی برای ارتقاء زیرساخت شارژ الکتریکی وسایل نقلیه است و قرارداد میان eMV و ABB بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای تسریع حرکت کشور به جانب…

کنترل ترافیک با دست انداز هوشمند

به گزارش بک پرس، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دست انداز هوشمند یکی اختراعات جالب دانشمندان مکزیکی است که می‌تواند به سازماندهی وضعیت جاده‌های پرتردد کمک…

سیستم حمل و نقل هوشمند می شود

معاون حمل و نقل جاده ای استان یزد از استاندارد سازی تجهیزات کنار جاده ای و سامانه های حمل و نقل هوشمند در جاده های استان خبر داد. به گزارش بک پرس به نقل…
google-site-verification=LIlp78bswjmF4j21BsLJxo_uLTDoQ6D65iBZr09qqzs