هر آنچه باید درباره پروتکل ModBus بدانید/۲

در این قسمت درباره انواع حالت های عملکرد در این پروتکل نوضیح بیشتری خواهیم داد.

مشاهده بیشتر

هر آنچه باید درباره پروتکل ModBus بدانید/۱

این پروتکل که معمولا در بستر فیزیکی RS485 پیاده سازی می شود ، کاربردهای زیادی در انواع پروژه های صنعتی و سیستم های ساختمانی دارد.

مشاهده بیشتر