pire mard
مرور برچسب

هوشمندسازی

حرکت به سمت هوشمندسازی شهر ها با شنزن

شــهر شــنزِن در راســتای برنامــه توســعه شهر هوشمند خــود قصــد دارد کــه صنعــت تولید خود را بــا صنعــت دیجیتــال ادغــام و یکپارچه‌ســازی کنــد تــا از…

پارک نیاوران هوشمند می‌شود

تفاهم نامه " پروژه های شهر هوشمند " با هدف انجام اقدامات موثر در ایجاد شهر الکترونیک در شمال تهران، بین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و…

شهر های هوشمند و قدرت مردم

طی چند سال اخیر، شیوه پرداختن ما به ایده شهر های هوشمند به میزان زیادی تغییر کرده است. در آغاز، زمانی که شهرها و محلات در تلاش بودند که راهبردهایی برای…

تکمیل شهرهای هوشمند با ساختمان سبز

در طراحی شهری مدرن، طبیعت‌دوستی (biophilia) از جمله موضوعات در حال گسترش محسوب می‌شود. طبیعت‌دوستی اساسا مبتنی بر این فرضیه است که انسان‌ها ذاتا به طبیعت جذب…
google-site-verification=LIlp78bswjmF4j21BsLJxo_uLTDoQ6D65iBZr09qqzs