loader image
صفحه اصلی > شهر هوشمند : مناطق هوشمند و مراکز نوآوری شهر هوشمند را بیشتر بشناسیم

مناطق هوشمند و مراکز نوآوری شهر هوشمند را بیشتر بشناسیم

ایجــاد مناطق هوشمند و مراکز نوآوری شهر هوشمند بــه یــک رونــد در دنیــای شهر هوشمند تبدیــل شــده اســت و غالبــا شــهرها ســعی می‏کننــد تــا زیســت‏بوم‌‏های نوآوری را بــه صــورت متمرکــز در مناطــق جغرافیایــی خــاص، توســعه دهنــد کــه از آنجملــه می‌تــوان بــه ســیلیکون ولــی در سانفرانسیســکو، منطقــه نــوآوری Waterfront در بوســتون، منطقــه هوشــمند Kalastama در هلســینکی یــا منطقــه دیجیتالــی پونــگل18 در ســنگاپور اشــاره کــرد.

 

مرا کز تبادل دانش

گردهــم آوردن افــراد کارآفریــن در یــک منطقــه نــوآوری می‏توانــد بــه افزایــش تبــادل دانــش منجــر شــود. ایــن مناطــق مبتنــی بــر فناوری‏‌هــای هوشــمند، کاملا متصــل هســتند و دارای فضاهایــی بــا امــکان کاربــری مشــترک می‏باشــند کــه بــا هــدف تعاملات بهتــر و انعطاف ‏پذیرتــر ایجــاد می‏شــوند.

ایــن ارتباطــات می‌توانــد رونــد ایجــاد فضاهایــی بــرای هم‏آفرینــی، برگــزاری کنفرانس‏‌هــای تخصصــی را تســریع کنــد کــه غالبــا بــه همــکاری رســمی بــا مجامــع نــوآوری محلــی نیــز منجــر‌می‌شــود.

همچنیــن، مراکــز رشــد و شــتاب‌دهنده‏‌های فعــال در ایــن مناطــق از طریــق تســهیل دسترســی بــه منابــع مالــی و جــذب شــرکت‏‌های ســرمایه‏‌گذاری، بــه رونــد توســعه کســب‏‌وکارها کمــک می‏کننــد.

 

طراحی مناطق هوشمند متناسب با نیازهای بومی

هنــوز هیــچ رویکــرد اســتاندارد و مشــخصی بــرای طراحــی مناطق هوشمند وجــود نــدارد. در واقــع، طراحــی موفق‏‌تریــن قطب‏‌هــای نوآوری در اقصــی نقــاط جهــان، بــر اســاس نیازهــای خــاص و بومــی شــهری انجــام شــده اســت.

بــرای مثــال، ســامانه 22@barcelona بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط بهتــر میــان شــرکت‏های بین‏‌المللــی بــا شــرکت‏‌ها و موسســات بومــی در بارســلون راه‏‌انــدازی شــده اســت.

ایــن زیســت‏بوم نــوآور جدیــد بــه افزایــش مشــارکت میــان مراکــز تحقیقاتــی و کســب‏وکارها منجــر می‌شــود و امــکان دسترســی اســتعدادها و متخصصــان بومــی بــه منابــع و فرصت‏هــای جدیــد بــرای اســتفاده از مهارت‏هــای خــود در جهــت پیشــبرد پروژه‏‌هــای شهر هوشمند را فراهــم می‌کنــد.

همچنیــن، منطقــه دیجیتالــی پونــگل در ســنگاپور نیــز بــا هــدف تســریع دســتیابی بــه چشــم‏انداز برنامــه شــهر هوشــمند ایــن شــهر ایجــاد شــده اســت کــه یــک منطقــه پایلــوت بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی و کار شــهروندان و ایجــاد مشــاغلی بــرای آینــده اســت. بــر اســاس ایــن طــرح نــوآور، یــک مرکــز آزمــون19 بــرای راهکارهــای شــهر هوشــمند ایجــاد می‌شــود کــه بــه تســریع نوآوری‌هــای فناورانــه کمــک می‌کنــد.

smart city world
ســامانه 22@barcelona بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط بهتــر میــان شــرکت‏های بین‏‌المللــی بــا شــرکت‏‌ها و موسســات بومــی در بارســلون راه‏‌انــدازی شــده اســت.

مرکز آزمون نوآوری

مناطــق و محله‌هــای هوشــمند یــا بــر اســاس رویکــرد بالا بــه پاییــن توســعه یافته‌انــد و تصمیم‌گیــری و هدایــت آن توســط شــهرداری یــا نهادهــای شــهری انجــام می‌شــود و یــا بــر اســاس رویکــرد پاییــن بــه بالا کــه شــروع و راه‌انــدازی آن از طریــق بخــش خصوصــی انجــام می‌شــود.

امــروزه در بســیاری از شــهرها همچــون برلیــن، بوســتون، ســنگاپور و ونکــوور، بخشــی از بودجــه دولتــی یــا شــهرداری‏‌ها بــه توســعه مناطق هوشمند تخصیــص داده می‎شــود.

در ایــن مناطــق، برنامه‌‏هــا و پروژه‏‌هــا متناســب بــا شــرایط زیســت‏بوم و نیازهــای بومــی طراحــی می‏‌شــود.

smart city world
ســیلیکون ولــی کــه یکــی از قدیمی‏تریــن مراکــز نــوآوری اســت، کمتریــن میــزان دخالــت دولتــی و منطقــه‏ای بــا نــرخ بــاالی بروزرســانی تکنولوژیکــی در آن دیــده می‌شــود.

بــرای مثــال، تمرکــز اصلــی برلیــن بــر تقویــت پایــداری زیســت‏‌محیطی اســت کــه طــرح «منطقــه هوشــمند »Moabit نیــز بــر همیــن اســاس طراحــی شــده اســت کــه تمرکــز آن بــر حمل‏‌ونقــل کارامــد، مدیریــت بهینــه توزیــع و مصــرف آب و انــرژی قــرار دارد.

اگرچــه غالبــا شــهرداری‏ها و ســایر ســازمان‏‌های مســئول از طریــق تأمیــن ســرمایه و تنظیــم مقــررات باعــث شــکل‌‏دهی زیســت‏بوم کارآفرینی کســب‏‌وکار می‏شــوند، امــا راهبــری اقدامــات ساختارشــکن در اختیــار کارآفرینــان و کســب‌‏وکارها اســت.

بــرای مثــال، ســیلیکون ولــی کــه یکــی از قدیمی‏تریــن مراکــز نــوآوری اســت، کمتریــن میــزان دخالــت دولتــی و منطقــه‏ای بــا نــرخ بــاالی بروزرســانی تکنولوژیکــی در آن دیــده می‌شــود.

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.

دیدگاهتان را بنویسید