loader image
صفحه اصلی > دولت هوشمند و شهر هوشمند و شهروند هوشمند : مونترال ؛ چطور یک شهر هوشمند می‌شود ؟

مونترال ؛ چطور یک شهر هوشمند می‌شود ؟

اســتراتژی شهر هوشمند مونترال تحــت تأثیــر اصــول دموکراســی اســت کــه بدیــن ترتیــب، امــکان اشــتراک‌گذاری داده بــه صــورت شــفاف و قابــل دســترس بــرای همــه و ایجــاد اماکــن عمومــی مشــارکتی بــرای ترغیــب مشــارکت همــه ذینفعــان در تصمیم‌گیری‌هــای شــهری فراهــم شــده اســت. در ادامه به ایم موضوع می‌پردازیم که چطور یک شهر هوشمند می‌شود ؟

مونترال بعد از پاریس، دومین شهر بزرگ فرانسوی زبان در دنیا است. اگرچه اکثر اهالی مونترال به خصوص در مرکز شهر دوزبانه هستند، بسیاری از اهالی مونترال به یک زبان سوم نیز صحبت می کنند. در فروشگاه های مرکز شهر، فروشندگان برای سلام و خوشامدگویی واژه BonjourHi را بکار می برند. کاربرد این واژه روز به روز افزایش پیدا کرده و دلالت بر دوزبانه بودن اهالی این شهر دارد.

ایــن شــهر، کانال‌هــای تعاملــی متعــددی را راه‌انــدازی کــرده اســت کــه امــکان بهــره بــردن از مشــارکت شــهروندان در برنامه‌ریزی‌هــای شــهری و جمــع‌آوری ایدهــای آنهــا را فراهــم می‌کنــد.

شــهروندان مونترال می‌تواننــد دیدگاه‌هــای خــود در مــورد تصمیم‌گیری‌هــا سیاســت‌گذاری شــهر را از طریــق برخــی فروم‌هــای تخصیص‌یافتــه بــرای‌رایزنی‌هــای عمومــی ارایــه دهنــد. نهــاد شــهری بــرای توســعه و تدویــن برنامــه شــهر هوشــمند خــود، جلســاتی را برگــزار کــرده اســت تــا دیدگاه‌هــای تمــام حضــار را دریافــت کنــد.

همچنیــن، چهــار نظرســنجی عمومــی بــا حضــور بیــش از 7 هــزار نفــر برگــزار کــرده اســت و ایده‌هــای شــهروندان را نیــز از طریــق صنــدوق پیشــنهادات در وبســایت شــهرداری مونتــرال دریافــت می‌کنــد.

مونترال شهر شماره یک قاره آمریکای شمالی برای میزبانی رویدادهای بین المللی است. مونترال میزبان رویداد معروف Cirque de Soleil و همچنین میزبان المپیک تابستانی سال ۱۹۶۷ بوده است. این شهر همچنین میزبان نمایشگاه ۶۷ بوده است که موفق ترین نمایشگاه در قرن بیستم به حساب می آید.

مونترال یک شهر هوشمند مونترال به مدد جشنواره های بین المللی جاز مونترال، جشنواره فقط برای خنده، جشنواره بین المللی آتش بازی، Les FrancoFolies de Montréal، جشنوراه مگنل رگی، جشنواره بین المللی فیلم هنر، جشنواره بین المللی هنرهای سیرک، جشنواره ادبی بین المللی متروپولیس آبی، سیرک بزرگ مونترال و… دارای فضایی پر جنب و جوش و هیجان انگیز است.

شهر هوشمند نیویورک؛ چشم انداز 2040

در حــال حاضــر، 14 پــروژه «دموکراســی مشــارکتی47» متناســب بــا برنامــه عملیاتــی شهر هوشمند ایــن شــهر در حــال اجــرا اســت. ایــن شــهر همیشــه بــر تمایــل خــود بــرای توســعه فرهنــگ پاســخگو بــودن و شــفافیت بــر مبنــای اصــول دموکراســی تأ کیــد داشــته اســت.

در همیــن راســتا تا دســامبر 2018، دسترســی آزاد به حدود 800 مجموعه داده در وبســایت شــهرداری فراهم شــده اســت. این اقدامات شــهر مونترآل در زمینــه ایجــاد شهر هوشمند بــر پایــه اصــول دموکراســی باعــث شــده اســت کــه ایــن شــهر بــه یکــی از آزادتریــن و فراگیرتریــن شــهرهای دنیــا تبدیــل شــود، چنانکــه در ســال 2016 نیــز رتبــه ســوم در شــاخص میــزان توســعه برنامه‌هــای داده بــاز را کســب کــرده اســت.

امتیاز نهاد شهری هوشمند مونترال

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.

دیدگاهتان را بنویسید