loader image

بیشتر بخوانید

صفحه اصلی > ساختمان هوشمند و کسب و کار هوشمند : هوشمندسازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری و مزایای آن

هوشمندسازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری و مزایای آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ھﻮﺷﻤﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد. در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ، ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ،وﻟﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﭼﻨﺪﮐﺎره و ﮐﻠﯿﺪھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻨﺪﮐﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

منظور از هوشمند سازی ادارات و سازمان ها چیست؟

به گزارش BACpress،زمانی که فضای یک اداره یا سازمان مجهز به وسایل هوشمند و البته متصل به اینترنت باشد، می توان آنجا را یک فضای هوشمند تلقی کرد. در یک اداره ی هوشمند، وسایل هوشمند متصل به اینترنت یک اکوسیستم هوشمند را ایجاد می کنند و به وسیله ی آنها می توان شرایط کاری و همه ی کارها را کنترل، مدیریت و نظارت کرد.

مزایای هوشمند سازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری

 • راحتی.
 • داشتن کنترل بر دما و رطوبت به صورت مستقیم از گوشی همراه، به کارمندان این امکان را می دهد تا فضا را به شرایط مطلوب خود دربیاورند.
 • افزایش راندمان کارمندان.
 •  بسیاری از کارها در پی هوشمند سازی کاملا خودکار می شوند و کارمندان به جای انجام آن کارها، بر روی وظیفه ی اصلی خود تمرکز می کنند. در نتیجه، اهداف حرفه ای سریع تر و صحیح تر به دست می آیند.
 • صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • تنظیم خودکار روشنایی و دما در دفتر کار باعث استفاده ی موثر از منابع انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آنها می شود.
 • افزایش امنیت.
 • ابزارهایی مثل دوربین مداربسته و سنسورهای متصل به اینترنت به ساختن مکانی امن کمک می کنند. بعلاوه، می توانند شفافیت را در انجام کارها افزایش و فساد اداری را کاهش دهند.
ساختمان اداری
ساختمان اداری هوشمند

ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 •  روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 •  دﯾﻤﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 •  دزدﮔﯿﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ(ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ)
 •  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺖ و ﻗﻄﻊ ﮔﺎز
 •  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 •  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 •  ﮐﻨﺘﺮل درب ھﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ
 •  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه (روز ھﻔﺘﻪ –ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺼﻮص)
 •  ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻟﻤﺴﯽ –ﺗﺒﻠﺖ – ﮔﻮﺷﯽ ھﻤﺮاه – اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

تنظیم دمای هوشمند

تنظیم دمای مناسب برای یک جمعیت انبوه و گوناگون یکی از دردسرهای همیشگی اداره و سازمان ها بوده است. زمانی که جزئیات دقیقی از سلایق کارمندان و دمای دلخواه آنها در دسترس نباشد، شرایط بدتر می شود. سنسور هوشمند دما الگوی استفاه از سیستم گرمایشی و سرمایشی توسط کاربران را ثبت کرده و یاد می گیرد. پس از آن، دما را طبق گرمایی یا سرمایی بودن آنها و در ساعات مختلف روز تنظیم می کند. زمانی که کارمندان اداره را ترک می کنند، سنسور به صورت خودکار سیستم گرمایشی و سرمایشی و تهویه را خاموش می کند. (ترموستات هوشمند)

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم روشنایی هوشمند هم به همین ترتیب عمل می کند. چراغ ها به محض ورود کارمندان روشن و با خروج آنها خاموش می شوند. دیمرهای هوشمند موجود در این سیستم می توانند میزان نور را با توجه به روشنایی روز تنظیم نمایند. یعنی در ساعاتی که نور آفتاب، اتاق را تا حدی روشن کرده، دیمرها نور لامپ ها را کمتر می کنند تا نور فضا به میزان مناسبی باشد.

ساختمان اداری هوشمند
صرفه جویی در انرژی و کاهش هدررفت انرژی یک از تاثیرهای هوشمندسازی ادارات

افزایش ایمنی

دوربین های مدار بسته، قفل های هوشمند و سنسورهای درب و پنجره از محبوب ترین ابزارها برای افزایش امنیت در محل کار هستند.علاوه بر این، شما می توانید یک سیستم دیجیتال را جایگزین سیستم چک کردن عبور و مرور قدیمی کنید. تنها چیزی که نیاز دارید یک برنامه ی نصب شده در گوشی هوشمندتان است تا درب ها را از داخل یا از بیرون قفل کنید.

مصرف انرژی

شغل شما هر چه که هست، با کمک هوشمند سازی می تواند صرفه جویی زیادی در مصرف انرژی داشته باشد. همین سیستم روشنایی هوشمند و سنسور هوشمند دما نقش بسزایی در کاهش مصرف اضافی انرژی دارند. این گجت ها پاسخی برای تنبلی و فراموشکاری بشر هستند و نور و دما را به اندازه ی کافی در محیط تنظیم می کنند. هر زمان که سنسورها تشخیص دهند کسی در اتاق ها حضور ندارد، سیستم روشنایی و سرمایشی یا گرمایشی را خاموش می کنند تا از هدر رفت انرژی جلوگیری شود.

علاوه بر این ها، پرده های هوشمند در فصول گرم سال، به محض آفتابی شدن هوا باز می شوند تا آفتاب باعث گرم شدن اتاق نشود و در فصول سرد، در چنین ساعاتی کنار می روند تا نور آفتاب محیط را گرم کند. لازم به ذکر است که همه ی این ها به تنظیمات شما بستگی دارد و حتی می توانید آن را از راه دور کنترل نمایید.یک قسمت در اپلیکیشن دفتر کار هوشمند وجود دارد که میزان مصرف انرژی در بازه های زمانی مختلف را به شما نشان می دهد. به کمک این بخش می توانید بهره وری و مصرف انرژی را کنترل و مدیریت نمایید.

ارتباط و همکاری

با هوشمند سازی اتاق های کنفرانس، مدیریت کردن فضا بسیار راحت تر می شود. سیستم برنامه ریزی هوشمند برای اتاق جلسات باعث می شود تا برنامه ی جلسات در میان مشغله ها برهم نریزد و فراموش نشود.تجهیزات این اتاق ها، مثل پروژکتور و بورد را نیز می توان هوشمند کرد تا همه چیز در جلسات و سخنرانی ها به بهترین شکل پیش برود و هیچ چیز مانع موفقیت شما نشود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ult_ihover][/ult_ihover][/vc_column][/vc_row]

برچسب ها :

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.

دیدگاهتان را بنویسید