pire mard
مرور دسته‌بندی

ساختمان هوشمند

سطح اتوماسیون در ساختمان‌‌‌‌ها به‌صورت روزافزون در حال رشد است. این موضوع نه‌تنها ناشی از افزایش تقاضا برای راحتی و آسایش است، بلکه به دلیل مزیت‌‌‌‌های مرتبط با صرفه‌جویی و مدیریت انرژی است‌. امنیت فاکتور مهم دیگری است که روند پیشرفت تکنولوژی در حوزۀ موجود باید بر بهبود این گزینه منطبق باشد‌. همچنین در‌زمینۀ تجمیع سیستم‌‌‌‌های اتوماسیون ساختمان، چگونگی غلبه بر ناسازگاری‌های موجود برای تجمیع زیر‌سیستم‌‌‌‌ها تولید‌شده توسط تولید‌کنندگان مختلف و نیز چگونگی هماهنگ‌کردن سطح عملکرد این سیستم‌‌‌‌ها با رایانه، تلفن همراه و منابع فرمان دیگر چالشی جدی به‌حساب می‌آید‌ که طراحی‌‌‌‌‌‌‌های نوین باید بر پایۀ ارائۀ راه‌حل‌ برای غلبه بر این چالش‌‌‌‌ها استوار باشند‌.

ویژگی خانه هوشمند چیست ؟

وقتی سخن از ویژگی خانه هوشمند و امکانات هوشمند سازی است، مجموعه‌ای از سنسورها به عنوان اولین ویژگی خانه هوشمند که به ذهن می‌رسد. به عنوان مثال…
google-site-verification=LIlp78bswjmF4j21BsLJxo_uLTDoQ6D65iBZr09qqzs